Общи условия

Посочените по-долу Общи условия уреждат условията, реда и начина за участие в конкурс „Зелена Олимпиада“. Организатор на конкурса „Зелена Олимпиада” е „Академика БГ“ ЕООД, наричано по-долу за краткост „Организатор”. Общите условия на конкурса са публикувани на Интернет страницата zelenaolimpiada.com.

І. Описание на конкурса и условия за участие

 1. Конкурсът „Зелена Олимпиада” се провежда на Интернет страницата zelenaolimpiada.com в периода от 10.11.2023 г. до 10.12.2023 г. включително.
 2. В конкурса могат да участват всички български граждани, както и граждани на други страни от ЕС, пребиваващи в България, които са ученици от 1. до 12. клас в училища на Република България. Учениците са разделени в три възрастови групи и участват според условията, описани в Регламента, който е неразделна част от Общите условия. След края на конкурса във всяка възрастова група ще има класиране на участниците, като във всяка възрастова група се излъчва по един победител.
 3. Участието в конкурса следва да бъде осъществено по начина:
  3.1. Участниците се запознават с Общите условия за участие в конкурса, публикувани на Интернет страницата zelenaolimpiada.com. След прочитането им и при съгласие с посочените условия, участниците декларират съгласието си, като отбелязват с клик квадратно поле под Общите условия.
  3.2. Участниците извършват валидна регистрация на Интернет страницата zelenaolimpiada.com, попълвайки следните данни:
  E-mail – съществуващ имейл адрес – задължително поле
  Парола – може да бъде съставена от малки, големи букви, цифри и знаци – задължително поле
  Име и фамилия – името си, с което ще участва в конкурса в сайта – задължително поле
  Дата на раждане – ден, месец, година – задължително поле
  Област – задължително поле
  Град – задължително поле
  Училище, в което се обучават – името на училището – задължително поле
  Учебен клас, в който се обучават – задължително поле
  Телефон за контакт – задължително поле
  3.3. Участниците потвърждават желанието си за участие в конкурса чрез регистрация на сайта zelenaolimpiada.com. Участниците потвърждават това чрез натискане на линк, получен на същия e-mail адрес, който е посочен в регистрационната форма. Регистрацията се счита за успешна, когато Участниците са направили описаното в предишната точка и успешно са потвърдили регистрацията си по начина, описан в предходното изречение.
 4. Участието в конкурса може да бъде осъществено само след регистрация за участие по начина, посочен в т. 3 от настоящите Общи условия.
  След регистрацията си участниците могат да решат тест в своята възрастова група, съставен от 9 затворени и един отворен въпрос. След края на решаването на теста всеки участник получава автоматично генериран доклад колко верни отговора има. Всички верни отговори от тестовете ще бъдат публикувани на сайта zelenaolimpiada.com след края на конкурса посочен в т.1. Специално организирано от Организатора жури оценява отговорите на последния отворен въпрос в теста.
  4.1. Всеки регистриран участник може да реши САМО ЕДИН тест.
  4.2. Организаторът не носи отговорност за загубени, закъснели и/или неправилно попълнени формуляри за регистрация, за технически неизправности или други събития, които могат да прекъснат или опорочат конкурса.
  4.3. Участниците в конкурса нямат право да участват в мероприятия и да дават интервюта по въпроси, свързани с конкурса „Зелена Олимпиада”, без предварителното писмено съгласие на Организатора.
  4.4. В конкурса нямат право да участват представители на семействата на служители на Организатора „Академика БГ“.
  4.5. Организаторът има ангажимент след края на конкурса да заличи направените регистрации с всички съдържащи се в тях данни на участниците.
  4.6. Всеки от регистрираните участници има възможност по всяко време сам да заличи регистрацията си по свое желание.

ІІ. Награди, получаване на наградите

 1. Имената на спечелилите награди и резултатите от „Зелена олимпиада” ще бъдат обявени в края на конкурса (до 14.12.2023 г.) Наградите ще получат първите участници във всяка от трите възрастови групи, отговорили правилно на 9-те затворени въпроса и дали най-изчерпателен отговор на отворения въпрос, намиращ се под номер 10 във всеки тест. „Най-изчерпателен отговор“ е термин, който журито на конкурса ще използва при класирането на отговорите в последния въпрос на всеки един тест.
  5.1. За получаване на наградата по т. 5 от настоящите Общи условия, Победителите трябва да притежават валидни ученически документи (бележник).
  5.2. В случай, че Победителите не представят документи по т. 5.1 от настоящите Общи условия, същите губят правото върху наградата по т. 5. от настоящите Общи условия и на тяхно място се обявява за Победител следващият Участник, отговорил правилно на всичките 9 затворени въпроса и класиран от журито непосредствено след декласирания участник.
  5.3. В наградата по т. 5. от настоящите Общи условия са включени като Първи награди в трите възрастови групи три таблета.
  5.4. Победителите се уведомяват с e-mail и/или по телефона от служители на Организатора в срок от 3 (три) работни дни от датата на обявяването им за Победители. Победителите следва да получат наградите си по куриер на указания от тях адрес. Ако Победителите не отговорят на телефонните позвънявания или не отговорят на изпращаните e-mail-и повече от 3 (три) работни дни, на тяхно място се обявява за Победител следващият Участник, отговорил правилно на всичките 9 затворени въпроса и класиран от журито непосредствено след отпадналия участник.
  5.5. Победителите нямат право да получат парична равностойност на наградата по посочена в настоящите Общи условия.
  5.6. За Победител се счита Участникът, чиито имена, дата на раждане и електронна поща съответстват на тези от регистрационната форма, упомената в настоящите Общи условия.

ІІІ. Потребителско име

 1. Организаторът не проверява и не носи отговорност за истинността на потребителското име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.
 2. Всеки участник носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име.
 3. Всеки участник е длъжен да уведомява незабавно Организатора в случай, че установи неправомерен достъп, както и при вероятност от такъв. Независимо от упоменатото по горното изречение, Участникът е длъжен да уведомява Организатора при всяко неупълномощено ползване на предоставяната услуга.

ІV. Съгласие с Общите условия

 1. Чрез регистрация в Интернет страницата zelenaolimpiada.com, Участникът декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с клаузите в тях и се задължава безусловно да ги спазва.

V. Промени в Общите условия

 1. Организаторът на конкурса си запазва правото едностранно да променя или допълва правилата за участие в конкурса по време на периода на протичането му, като промените влизат в сила след публикуването им на уеб сайта за играта. В тези правила, терминът „конкурс” включва самия конкурс, неговото популяризиране и други свързани с него дейности.
 2. Измененията и допълненията на тези Общи условия се публикуват на Интернет страницата zelenaolimpiada.com и влизат в сила за всички Участници в деня на публикуването.
 3. Организаторът заличава регистрацията и прекратява участието на Участник, заявил изрично чрез изпращане на e-mail до Организатора, че не е съгласен с измененията и допълненията на Общите условия.

VІ. Ограничаване на отговорността

 1. С приемане на настоящите Общи условия Участникът декларира, че участието му в конкурса e изцяло на негов риск и отговорност.
 2. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в конкурса при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Организатора.
 3. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, които осуетяват ползването на Интернет страницата, вследствие на експлоатиране на оборудването на Участника.
 4. С приемането на настоящите Общи условия Участникът декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до Интернет страницата на конкурса, които могат да възникнат и декларира, че няма да претендира за каквито и да било обезщетения от Организатора за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.
 5. Организаторът не гарантира, че участието в конкурса ще бъде непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно от грешки, доколкото това е извън неговите възможности, контрол и воля. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в конкурса.

VІІІ. Временни санкции

 1. Организаторът има право незабавно и без предизвестие да спира и ограничава участието на Участник, когато последният действа в противоречие със закона, с настоящите Общи условия, Регламента за участие, морала и добрите нрави. Това право се упражнява чрез спиране и ограничаване достъпа до потребителски имена и пароли, спиране на достъпа на Участника до Интернет страницата на конкурса.
 2. В горните случаи Организаторът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи на Участника или трети лица, настъпили вследствие спирането, ограничаването на участието, за изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Интернет страницата на конкурса.

IХ. Защита на личните данни

 1. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия и със заявяване на искане за регистрация (след попълване на регистрационната форма) се счита, че Участникът е изразил съгласие предоставените от него данни да бъдат съхранявани и обработвани от Организатора.
 2. Предоставените лични данни ще служат само за провеждането на конкурса и няма да бъдат предоставяни на трети страни.
 3. Организаторът се задължава да не следи, редактира или разкрива никаква лична информация за Участника или за участието му в конкурса и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
  • е получил изричното съгласие на Участника при регистрацията или в по-късен момент
  • информацията относно личните данни се предоставя на служители или под изпълнители на Организатора за дейности, свързани с провеждане на конкурса;
  • други, посочени в закона случаи.
  Информацията по предходната алинея може да бъде разкривана и предоставяна на трети лица единствено за посочените по-горе цели или други незабранени от закона цели.

Х. Други условия

 1. Предвидените в настоящите Общи условия писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, електронна поща, натискане на виртуален бутон в Интернет страницата на Организатора и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
 2. Всички разходи, свързани с участието на Участника за участие в конкурса, като достъп до Интернет мрежата и др., освен разходите, които съгласно тези Общи условия се поемат от Организатора, са за сметка на Участника.

Дата: 10.11.2023 г.